Skip to Main Nav Skip to Main Content Skip to Footer Content

Tagalog

May karapatan ka na magkaroon ng isang tagapagsalin na walang bayad sa lahat ng mga kaso.

You have the right to an interpreter at no cost to you.


COVID-19 

Ang Tugon ng Hawaii State Judiciary sa COVID-19 na Pandemya

Hawaii State Judiciary Response to COVID-19


ANO ANG DAPAT MONG MALAMAN
What You Need to Know

———-

COVID-19 Manatili sa Bahay/Magtrabaho sa Bahay Fact Sheet

COVID-19 Stay at Home/Work at Home Fact Sheet


Audio Icon

Mga Order ng Pagprotekta
Protective Orders

Audio Icon

Paghiling ng Order ng Pagprotekta mula sa Korte para sa Pamilya
Requesting a Family Court Protective Order

Audio Icon Tungkol sa Paghahain para sa Iyong Pansamantalang Order ng Pagpigil
About Filing for Your Temporary Restraining Order (TRO)

Audio Icon

Ang Pagpapahaba ng bisa Ng Iyong Pansamantalang Order ng Pagpigil (TRO) sa Korte para sa Pamilya
Extending Your Temporary Restraining Order (TRO) in Family Court

Audio Icon Ang Pagkakaloob Ng Iyong  Pansamantalang Order ng Pagpigil (TRO)
Serving Your Temporary Restraining Order (TRO)

Audio Icon Magplano para sa lyong Kaligtasan
Plan for Your Safety


Language ID Card

Iprenta itong kard at ipakita sa empleado ng Hukuman kung pupunta ka sa korte.

Print this card and show it to Judiciary staff when you come to court.


How to Use a Court Interpreter


For more information about language services, contact:

Office on Equality and Access to the Courts
426 Queen St. #B-17
Honolulu, HI 96813

Phone: (808) 539-4860
Email: oeac@courts.hawaii.gov
www.courts.state.hi.us/services/language_assistance_services