Skip to Main Nav Skip to Main Content Skip to Footer Content

Tiếng Việt / Vietnamese

Qúy vị có quyền được một thông dịch viên miễn phí trong tất cả các phiên tòa.
You have the right to an interpreter at no cost to you.

Thẻ Chứng Nhận Ngôn Ngữ


COVID-19

Sở Tư Pháp Bang Hawaii Ứng phó với Đại dịch COVID-19

Hawaii State Judiciary Response to COVID-19


Language ID Card

Xin in thẻ này và trình với nhân viên tư pháp khi bạn ra tòa.
Print this card and show it to Judiciary staff when you come to court.

Làm thế nào để yêu cầu một thông dịch viên
How to Request an Interpreter

Làm thế nào để dùng một thông dịch viên của tòa
How to Use a Court Interpreter

Lời dặn hữu ích về việc ra tòa
Tips on Going to Court

Các trung tâm giúp đỡ những người tự lực
Self-Help Centers

For more information about language services, contact:

Office on Equality and Access to the Courts
426 Queen St. #B-17
Honolulu, HI 96813

Phone: (808) 539-4860
Email: oeac@courts.hawaii.gov
www.courts.state.hi.us/services/language_assistance_services